نمایش مشخصات مرورگر بازدید کننده

tarhebartar

Member
کد زیر مشخصات مرورگر بازدید کننده صفحه را نمایش می دهد:

HTML:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function browser()
{
 document.write(window.navigator.userAgent);
}
</script>
<span style="font-family:Tahoma;font-size:9pt;color:green">
<span style="color:black;font-weight:600">مشخصات مرورگر شما :</span>
<script language="javascript" type="text/javascript">
 document.write(browser());
</script>
</span>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا