مشکل تو نصب Coppermine Photo Gallery

skh_med

Member
Good webserver (Apache recommended);
PHP (4.1.0 or better);
MySQL (3.23.23 or better; 4.x recommended);
either GD or ImageMagick (any version);

اینا چیزهایی هست که احتیاج داری . اما اگه fantastico داری راحت نصب می شه اگه نه که بگم بهت .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا