مشکل با بایند کردن Dataset و dataGrid

khz-web1

Active Member
سلام خدمت دوستان

من می خوام دیتا گیرد رو با دیتا ست بایند کنم ( از طریق کد نویسی )

از این کد جهت بایند کردن استفاده می کنم
کد:
Dim con As OleDbConnection
Dim adap AsNew OleDbDataAdapterDim sql AsString
Dim daset As dataset
con = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=D:\ASP.NET-projeh\WebSite20\db7.mdb")
sql = "select * from table1"
adap = New OleDbDataAdapter(sql, con)
adap.Fill(daset, "table1")
DataGrid1.DataSource = daset
DataGrid1.DataBind()ولی متاسفانه از خط فوق ایراد می گیرهکد:
adap.Fill(daset, "table1")

پیشا پیش از پاسخ دوستان نهایت تشکر را دارم
 

TNZ187

Member
خطا

سلام
خوب بود اگه می نوشتید که متن و عنوان خطا چیه .
در این حالت فقط می شه به این ایراد گرفت که شما دیتاست خودتون رو New نساختید و فقط نوع شیء رو مشخص کردید . :sad:
 

khz-web1

Active Member
مشکل حل شد

Dim con As OleDbConnection
Dim adap As OleDbDataAdapter
Dim sql As String
Dim daset As New Data.DataSet
con = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" + Server.MapPath("db7.mdb"))
sql = "select * from table1"
adap = New OleDbDataAdapter(sql, con)
adap.Fill(daset, "table1")
DataGrid1.DataSource = daset
DataGrid1.DataBind()

از این کد باید استفاده کرد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا