محاسبه ی خرد کردن اسکناس در ویژوال بیسیک

kemiaonline

Banned
2.سکه های رایج یک کشور عبرتند از :20-50-100-250-500 .برنامه ای که یک اسکناس ریالی را از ورودی در یافت کرده وبا توجه به سکه های رایج آن را خرد نماید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا