كمك براي حل يك مشكل

rezsat

Member
سلام دوستان.من ميخوام ببينم چطور ميشه به رکوردی پريد.مثلا فرض کنيد ما الان در سطر ۵ جدول access هستيم که شماره id اون مثلا شماره ۵.من ميخوام برم به سطر بعدی و اطلاعاتی رو از اون بخونم.اما معلوم نيست که شماره id سطر بعد چيه .يعنی هر چيزی ميتونه باشه (البته بزرگتر از ۵).کد صفحه رو من ميزارم لطف کنيد کمک کنيد.
------------------------------------------------------------ ------
<html dir="rtl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body background="images/BG5.gif">
<!------------------------------------Main Page--------------------------------------->
<%
p_id = Request.QueryString("ID")
filepath=server.MapPath("Database\Files.mdb")
set satdb = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
satdb.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & filepath

sql="select * from Files where FileID="& p_id & ""
set rs=satdb.Execute(sql)
if not rs.EOF then %>
<!----------------------------------- Show ------------------------>
<div align="center">
<table border="0" width="50%" id="table5" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center"><a href="Preview.asp?ID=<%=rs("FileID")%>"><== بعدي</a></td>
<td align="center"><a href="Del.asp?ID=<%=rs("FileID")%>&FName=<%=rs("Fil eName")%>">
حذف</a></td>
<td align="center">قبلي ==></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td align="center"> </td>
<td align="center"> </td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="70%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center"><font color="#FF0000">فرستنده</font></td>
<td align="center"><font color="#FF0000">گيرنده</font></td>
<td align="center"><font color="#FF0000">تاريخ ارسال</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<input type="text" name="From" size="30" value="<%=rs("FName")%>" dir="ltr"></td>
<td align="center">
<input type="text" name="To" size="30" value="<%=rs("TName")%>" dir="ltr"></td>
<td align="center">
<input type="text" name="Date" size="30" value="<%=rs("Date_Entry")%>" dir="ltr"></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">
<table border="0" width="60%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center"><font color="#FF0000">موضوع</font></td>
<td align="center"><font color="#FF0000">ايميل</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<input type="text" name="Subject" size="40" value="<%=rs("Sub")%>" dir="ltr"></td>
<td align="center">
<input type="text" name="Email" size="40" value="<%=rs("EmailAdd")%>" dir="ltr"></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">
<table border="0" width="50%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center"><font color="#FF0000">شرح</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<textarea rows="5" name="Description" cols="40" dir="ltr"><%=rs("FDesc")%></textarea></td& gt;
</tr>
</table>
</div>
<hr width="50%">
<div align="center">
<table border="0" width="40%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<img border="0" src="upload/<%=rs("FileName")%>" alt="<%=rs("FileName")%>" style="border: 1px dotted #FF0000"></td>
</tr>
</table>
</div>
<% Else
End if %>
</body>
</html>

</html>
------------------------------------------------------------ --------
همينطور که متوجه شديد مشکل من در رفتن به گزينه بعدی و گزينه قبلی يه.ممنون ميشم در هر دو مورد کمکم کنيد.
 

amirlol

Well-Known Member
من کدو نخوندم !
ولی برای رفتن به رکورد بعدی از movenext استفده می شه
مثل
objrs.movenext
 

جدیدترین ارسال ها

بالا