فوری: جایگشت سه رقمی از5927

saalek110

Well-Known Member
برای ساخت یک عدد 3 رقمی از 4 عدد بالا
ابتدا عدد اول را با عدد دوم ضربدر ده جمع کنید و با عدد سوم ضرب در صد.
این میشه یک عدد 3 رقمی.

بعد باز عدد اول را ثابت نگه دارید و اعداد بعدی را تغییر دهید.

در مرحله بعدی عدد اول را تغییر دهید.
 

saalek110

Well-Known Member
کد:
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
Dim a(0 To 4) As Integer
a(1) = 2
a(2) = 5
a(3) = 7
a(4) = 9

Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer

For i = 1 To 4
For j = 1 To 4
For k = 1 To 4

Print a(i) * 100 + a(j) * 10 + a(k)

Next k
Next j
Next i
End Sub
و اگر از هر عدد باید فقط یک بار استفاده شود برنامه زیر را استفاده کنید:
کد:
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
Dim a(0 To 4) As Integer
a(1) = 2
a(2) = 5
a(3) = 7
a(4) = 9

Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer

For i = 1 To 4
For j = 1 To 4
For k = 1 To 4

If Not (a(i) = a(j) Or a(i) = a(k) Or a(j) = a(k)) Then
Print a(i) * 100 + a(j) * 10 + a(k)
End If

Next k
Next j
Next i
End Sub
 

جدیدترین ارسال ها

بالا