فوري فوري

golmehr

Member
ميخواهم بگم از يك فرم داده بگيرyes / no...
اگه yes بود فيلدread رادر DATABASE براي اين ركورد true كن در غير اين صورت آن ركورد را delete كن .
ولي اين كدي كه من نوشتم همه ركورد ها را delete ميكند مشكل كجاست؟
 

golmehr

Member
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
</head>

<%
p = request.querystring("d1")
dim adoconn
set adoconn = server.CreateObject("ADODB.connection")
adoconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")
adoconn.Open
Set rs = Server.CreateObject("adodb.recordset")
rs.Open "SELECT * from ozv ", adoconn , 2, 3

do while not rs.eof
%><br><p align="left">
<b>Name:&nbsp;</b><%
response.write rs("name")%>&nbsp;<%
response.write rs("lname")%><br><p align="left"><b>Birth:&nbsp;</b><%
response.write rs("email")
%>
<form method="POST" action="test11.asp">
<p align="left"><select size="1" name="D1">
<option selected value="yes">yes</option>
<option value="no">no</option>
</select><input type="submit" value="Submit" name="B1"><input type="reset" value="Reset" name="B2"></p>
</form>
<p align="left"><br><hr>
<p align="center"></p>
<%


if p="yes" then

rs("read")="true"
rs.update
else
rs.delete

end if

rs.movenext
loop


rs.Close
adoconn.Close
set adoconn=nothing
%>
 

amirlol

Well-Known Member
بهتر برای No هم تعریف بدی

اگه نشد بگو برات یک سرس کامل بزارم !!
جدیدآ زیاد نمیام اینجا برام میل بزنید
 

amirlol

Well-Known Member
<%


if p="yes" then

rs("read")="true"
rs.update
else
rs.delete

end if

rs.movenext
loop


rs.Close
adoconn.Close
set adoconn=nothing
%>

براش بجای else
elseif p=no then
بزار

else خالی رو هم نزار اصلآ
 

golmehr

Member
نه فرقي نكرد اصلا تو قسمت Update هم مشكل داره . Yes رو كه ميزنم true نمي شه اون فيلد از database
 

جدیدترین ارسال ها

بالا