فارسی نویسی

سلام توی persian foums راجع به این نوشتم اما به جایی نرسید

این چیز ردیفی شد ولی توی Opera بجای دکمه های چپ و راست و بالا و پایین چیز دیگه می زنه هر کس درستش کرد بگه ما هم استفاده کنید
HTML:
<html dir="rtl"> <body> <script language="javascript"> //============================================= var lastkey = 0 ; var farsi = true ; var s = new Array(32,33,34,35,36,37,1548,1711,41,40,215,43,1608,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,1603,44,61,46,1567,64,1616,1584,125,1609,1615,1609,1604,1570,247,1600,1548,47,8217,1583,215,1563,1614,1569,1613,1601,8216,123,1611,1618,1573,126,1580,1688,1670,94,95,1662,1588,1584,1586,1610,1579,1576,1604,1575,1607,1578,1606,1605,1574,1583,1582,1581,1590,1602,1587,1601,1593,1585,1589,1591,1594,1592,60,124,62,1617) var b = navigator.userAgent.toLowerCase() ; var msie = (b.indexOf('msie')>-1) ? true : false ; var gecko = (b.indexOf('gecko')>-1) ? true : false ; var opera = (b.indexOf('opera')>-1) ? true : false ; if (opera){ msie = false; } //============================================= function changelang(fld){ if (farsi){ farsi = false; }else{ farsi = true; } if (fld){ document.getElementsByName(fld)[0].focus() ; } } //============================================= function convert(fld,e) { if (msie) { k = event.keyCode ; if (k>128) { alert("لطفا صفحه کلید را در حالت انگلیسی قراردهید") ; return false ; } if (farsi && k>32 && k<128) event.keyCode = s[k-32] ; } if (gecko) { k = e.which ; if (farsi && k>32 && k<128 && !e.ctrlKey && !e.altKey && !e.shiftKey && !e.metaKey) { fld.value = fld.value + String.fromCharCode(s[k-32]) ; return false ; } if (k>128) { alert("لطفا صفحه کلید را در حالت انگلیسی قراردهید") ; return false ; } } if (opera) { k = event.keyCode ; if (k>128) { alert("لطفا صفحه کلید را در حالت انگلیسی قراردهید") ; return false ; } if (k>32 && k<128 && !event.ctrlKey && !event.altKey && !event.shiftKey && !event.metaKey) { fld.value = fld.value + String.fromCharCode(s[k-32]) ; return false ; } } } //============================================= </script> <p><input type="text" name="TextBox" size="20" onkeypress="return convert(this,event)"></p> <p><textarea rows="10" name="TextArea" cols="40" onkeypress="return convert(this,event)"></textarea></p> <p><input type="button" value="Change Language" name="Button" onclick="changelang()"></p> </body> </html>
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا