عکس پروفایل پیش فرض Default Profile Pic

Silver PC

Well-Known Member
وارد بخش MEMBERINFO استایل مورد نظر خودتون بشیید

کد زیر را پیدا بکنید

HTML Code:

کد:
<if condition="$prepared['profilepicurl']"> 					<td id="profilepic_cell" class="tborder alt2"> 						<img src="$prepared[profilepicurl]" $prepared[profilepicsize] alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_picture]</phrase>" /> 					</td>

بجاش این را قرار بدین

HTML Code:

کد:
<if condition="$prepared['profilepicurl']"> 					<td id="profilepic_cell" class="tborder alt2"> 						<img src="$prepared[profilepicurl]" $prepared[profilepicsize] alt="<phrase 1="$prepared[username]">$vbphrase[xs_picture]</phrase>" /> 			  <else />  <img src="[COLOR="Blue"]http://www.your-domain.com/images/no-profile-pic.gif[/COLOR]"> </td></if>

بجای نوشته آبی رنگ هم مسیر عکس خود را قرار بدین
 

جدیدترین ارسال ها

بالا