ساخت لینکدونی متحرک

tarhebartar

Member
HTML:
<p>لینک دونی متحرک زیر قابلیت این را دارد که وقتی موس رو آن اشاره 
میکند می ایستد و وقتی از روی آن برداشته می شود به حرکت در می آید:</p>
<p>
<textarea rows="3" name="a" style="width: 206px"><marquee direction="up" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" style="width: 180px; height: 100px" >
<a href="www.web-app.blogfa.com">آموزش طراحی وب سایت</a><br>
<a href="www.web-app.blogfa.com">آموزش طراحی وب سایت</a><br>
<a href="www.web-app.blogfa.com">آموزش طراحی وب سایت</a><br>
<a href="www.web-app.blogfa.com">آموزش طراحی وب سایت</a><br></marquee>
</textarea>
</p>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا