دو درخواست ساده در مورد جاوا؟

123456789

Member
درخواست اول:
دوستان من ميخام تو سايتم يك موتور جسجو بذارم (فقط براي مطالب سايت خودم)
:oops: دوم:
همچنين تاريخ شمسي
از دوستاني كه سورس كد هاي جاوا يا پي اچ پي اونارو داره ممنون ميشم سورساشو بذاره .
 

karevan

Member
سلام اين تاريخ شمسي
==================
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>New Page 5</TITLE>
<META content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1256"></HEAD>
<BODY>
<TABLE class=left cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px">
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT size=4>
<SCRIPT>
function showdate() {
week= new Array("يكشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")
months = new Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");
a = new Date();
d= a.getDay();
day= a.getDate();
month = a.getMonth()+1;
year= a.getYear();

year = (year== 0)?2000:year;
(year<1000)? (year += 2000):true;

year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20); break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20); break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22); break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;
default: break;
}
document.write(week[d]+" "+day+" "+months[month-1]+" "+ year);
}
</SCRIPT>
</FONT>
<P align=center><FONT color=#0033cc size=4>
<SCRIPT>showdate()</SCRIPT>
</FONT></P></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>

====================
اميدوارم بدردت بخوره
 

123456789

Member
خيلي ممنون karevan
دو ستان اگه كسي سورس جستجو رو هم داره بذاره ثواب داره.
 

mosi20

Active Member
کد:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>new</title>
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
var day="";
var month="";
var myweekday="";
var year="";
var timerID = null;
var timerRunning = false;
var dayf="";
var sal="";
var roozf="";
var mahf="";

mydate = new Date();
myday = mydate.getDay();
mymonth = mydate.getMonth();
myweekday= mydate.getDate();
weekday= myweekday;
myyear= mydate.getYear();
year = myyear;

if(myday == 0)
{
day = " Sunday, ";
dayf= "يكشنبه";
}
else if(myday == 1)
{
day = " Monday, ";
dayf="دوشنبه";
}
else if(myday == 2)
{
day = " Tuesday, ";
dayf="سه شنبه";
}
else if(myday == 3)
{
day = " Wednesday, ";
dayf="چهارشنبه";
}
else if(myday == 4)
{
day = " Thurday, ";
dayf="پنجشنبه";
}
else if(myday == 5)
{
day = " Friday, ";
dayf="جمعه";
}
else if(myday == 6)
{
day = " Saturday, ";
dayf="شنبه";
}

if ( ((mymonth>=0)&& (mymonth <= 1)) || ((mymonth == 2) && (myweekday <= 20)))
{
  sal = myyear - 622;
  s1 = true;
}
else
{
  sal = myyear - 621;
  s1 = false;
}


if ((myyear%4 == 0) && (myyear%400 != 0))
kabise = true;
else
kabise=false;

if (((myyear - 1) % 4 == 0) && ((myyear - 1)%400 != 0))
kabiseold = true;
else kabiseold=false;

if (myyear == 2000)
  kabise = true;
  
if (myyear == 2001)
  kabiseold = true;


shamsi=new Array(12);
shamsi[0] = 0;
shamsi[1] = 31;
shamsi[2] = 62;
shamsi[3] = 93;
shamsi[4] = 124;
shamsi[5] = 155;
shamsi[6] = 186;
shamsi[7] = 216;
shamsi[8] = 246;
shamsi[9] = 276;
shamsi[10] = 306;
shamsi[11] = 336;

if (kabise)
  kab = 1;
else
  kab = 0;


miladi=new Array(12);
miladi[0] = 0;
miladi[1] = 31 + kab;
miladi[2] = 59 + kab;
miladi[3] = 90 + kab;
miladi[4] = 120 + kab;
miladi[5] = 151 + kab;
miladi[6] = 181 + kab;
miladi[7] = 212 + kab;
miladi[8] = 243 + kab;
miladi[9] = 273 + kab;
miladi[10] = 304 + kab;
miladi[11] = 334 + kab;

marray=new Array(12);
marray[0] = "فروردين";
marray[1] = "ارديبهشت";
marray[2] = "خرداد";
marray[3] = "تير";
marray[4] = "مرداد";
marray[5] = "شهريور";
marray[6] = "مهر";
marray[7] = "آبان";
marray[8] = "آذر";
marray[9] = "دي";
marray[10] = "بهمن";
marray[11] = "اسفند";

if (kabiseold)
  kab1 = 1;
else
  kab1 = 0;

if (s1)
  x1 = myweekday + miladi[mymonth] + kab1;
else
  x1 = myweekday + miladi[mymonth];

if (x1< 80)
x1 = 365 - 79 + x1;
  else if (x1> 80)
    x1 = x1 - 79;
  else if (x1=80)
    {
    if(s1)
      x1 = 365 - 79 + x1;
    else
      x1 = x1 - 79;
    }

ss1 = true;
i = 12;
while (i > 0 && ss1)
{
  i = i - 1;
  if (x1 <= shamsi[i])
   ss1=true;
  else ss1=false; 
}

rooz=new Array(31);
rooz[0] = "يكم";
rooz[1] = "دوم";
rooz[2] = "سوم";
rooz[3] = "چهارم";
rooz[4] = "پنجم";
rooz[5] = "ششم";
rooz[6] = "هفتم";
rooz[7] = "هشتم";
rooz[8] = "نهم";
rooz[9] = "دهم";
rooz[10] = "يازدهم";
rooz[11] = "دوازدهم";
rooz[12] = "سيزدهم";
rooz[13] = "چهاردهم";
rooz[14] = "پانزدهم";
rooz[15] = "شانزدهم";
rooz[16] = "هفدهم";
rooz[17] = "هجدهم";
rooz[18] = "نوزدهم";
rooz[19] = "بيستم";
rooz[20] = "بيست و يكم";
rooz[21] = "بيست و دوم";
rooz[22] = "بيست و سوم";
rooz[23] = "بيست و چهارم";
rooz[24] = "بيست و پنجم";
rooz[25] = "بيست و ششم";
rooz[26] = "بيست و هفتم";
rooz[27] = "بيست و هشتم";
rooz[28] = "بيست و نهم";
rooz[29] = "سي ام";
rooz[30] = "سي و يكم";
roozf=rooz[x1 - shamsi[i]-1];
mahf=marray[i];
if(mymonth == 0) {
month = "January ";}
else if(mymonth ==1)
month = "February ";
else if(mymonth ==2)
month = "March ";
else if(mymonth ==3)
month = "April ";
else if(mymonth ==4)
month = "May ";
else if(mymonth ==5)
month = "June ";
else if(mymonth ==6)
month = "July ";
else if(mymonth ==7)
month = "August ";
else if(mymonth ==8)
month = "September ";
else if(mymonth ==9)
month = "October ";
else if(mymonth ==10)
month = "November ";
else if(mymonth ==11)
month = "December ";
// End -->
</script>
</head>

<body>

<table width="100%">
	<tr>
		<td width="13%" height="22" valign="top" bgcolor="#376DB0" align="center">
		<script>
		document.write("<font color=white size=-2 face='tahoma'> "+ dayf+" "+roozf+" "+mahf+" " + sal);
			</script>
		</td>
		<td width="14%" height="22" valign="top" bgcolor="#376DB0" align="center">
		<script>
		document.write("<b><font size=1 color=white face='helvetica,arial'>" + day + month);
		document.write(myweekday + ", " + year + "</font>");
		</script>
		</td>
	</tr>
</table>

</body>

</html>کد:
<div style="border:1px solid #999999; WIDTH: 167; HEIGHT: 126; BACKGROUND-COLOR: #f2f4fa" align="center">
   <form name="form1" onsubmit="search(document.form1, frametosearch1); return false" action>
    <div style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 12px arial; COLOR: black; PADDING-TOP: 3px; BACKGROUND-COLOR: #dbe0f5">
     <b>Search My Site</b></div>
    <p><input size="15" name="findthis"> </p><script>
<!-- Hide from old browsers

var TRange = null;
var win = null;
var frameval = false;


var nom = navigator.appName.toLowerCase();
var agt = navigator.userAgent.toLowerCase();
var is_major = parseInt(navigator.appVersion);
var is_minor = parseFloat(navigator.appVersion);
var is_ie   = (agt.indexOf("msie") != -1);
var is_ie4up = (is_ie && (is_major >= 4));
var is_nav  = (nom.indexOf('netscape')!=-1);
var is_nav4  = (is_nav && (is_major == 4));
var is_mac  = (agt.indexOf("mac")!=-1);
var is_gecko = (agt.indexOf('gecko') != -1);


var is_rev=0
if (is_gecko) {
temp = agt.split("rv:")
is_rev = parseFloat(temp[1])
}


var frametosearch1 = self

function search(whichform, whichframe) {


if (is_ie4up && is_mac) return;


if (is_gecko && (is_rev <1)) return;if(whichform.findthis.value!=null && whichform.findthis.value!='') {


    str = whichform.findthis.value;
    if(whichframe!=self)
    frameval=true; 
       win = whichframe;

  
}

else return; 
var strFound;


if(is_nav4 && (is_minor < 5)) {
  
 strFound=win.find(str); 
 
 
	}

if (is_gecko && (is_rev >= 1)) {
  
  if(frameval!=false) win.focus(); 
    strFound=win.find(str, false, false, true, false, frameval, false);}

 if (is_ie4up) {


 if (TRange!=null) {
  TRange.collapse(false)
  strFound=TRange.findText(str)
  if (strFound) TRange.select();
 
 }
 if (TRange==null || strFound==0) {
  TRange=win.document.body.createTextRange()
  strFound=TRange.findText(str)
  if (strFound) TRange.select();

 }
 }

 if (!strFound) alert ("String '"+str+"' not found!") // string not found

    
}
// -->
     </script><!-- EXAMPLE FORM OF FIND-IN-PAGE SEARCH USING SUBMIT (ALLOWING 'ENTER/RETURN' KEY PRESS EVENT) --><form name="form1" action="" onSubmit="search(document.form1, frametosearch1); return false">
     <p><input type="submit" value="بگــــــــــــــــــرد"></p>
   </form>
  </div>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا