دستورات sql , کوئری ها در mysql در php

saalek110

Well-Known Member
PHP:
ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (ID);
افزودن یک ستون یونیکیو.

 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  PRIMARY KEY (ID)
);
ایجاد یک جدول با یک ستون پرایمری key.


PHP:
ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (ID);

کوئری بالا افزودن یک ستون primaty key به جدول.
 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  CHECK (Age>=18)
);

چک.
چک می کند که سن بالای ۱۸ باشد.

PHP:
ALTER TABLE Persons
ADD CHECK (Age>=18);
کوئری بالا ، ایجاد ستون با چک.

 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
);

مقدار دیفالت داشتن یک ستون.یعنی اگر مقدار نداشت ، اون مقدار قرار داده بشه.

PHP:
ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'Sandnes';

تغییر ستون و تنظیم دیفالت.

 

saalek110

Well-Known Member
Indexes are used to retrieve data from the database more quickly than otherwise. The users cannot see the indexes, they are just used to speed up searches/queries.


سالک: یک سری تعاریف بعدا تکمیل میشه...فعلا کوئری ها را اجازه دهید نقل کنم.


PHP:
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...);
 

saalek110

Well-Known Member
ستون خود افزایش یابنده:
PHP:
CREATE TABLE Persons (
  Personid int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  PRIMARY KEY (Personid)
);

PHP:
ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100;
کوئری بالا عدد شروع را هم تعیین کرده ، یعنی از ۱۰۰ شروع به شمارش می کند.


PHP:
INSERT INTO Persons (FirstName,LastName)
VALUES ('Lars','Monsen');

در اینسرت بالا ، نیازی به افزودن Personid نیست. خوش افزوده می شود.
 

saalek110

Well-Known Member

MySQL Data Types​


 

پیوست ها

 • Screenshot_۲۰۲۴-۰۲-۱۱_۰۷۳۶۳۵.jpg
  Screenshot_۲۰۲۴-۰۲-۱۱_۰۷۳۶۳۵.jpg
  188.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

saalek110

Well-Known Member
PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Mexico';
وقتی کشور ، مکزیکو باشد.

PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID = 1;
وقتی شماره مشتری ، ۱ باشد.

Screenshot_۲۰۲۴-۰۲-۱۱_۰۷۵۰۰۳.jpg

 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;


PHP:
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

PHP:
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Germany' AND City = 'Berlin';
وقتی کشور آلمان باشد و شهر برلین باشد.

PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE City = 'Berlin' OR City = 'Stuttgart';
وقتی شهر برلین یا اشتوتگارت باشد.
PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country = 'Germany';

وقتی کشور آلمان نباشد.


 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Germany' AND (City = 'Berlin' OR City = 'Stuttgart');

PHP:
SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country = 'Germany' AND NOT Country = 'USA';
 

saalek110

Well-Known Member
Like:
Screenshot_۲۰۲۴-۰۲-۱۱_۰۷۵۸۲۴.jpg

 

saalek110

Well-Known Member

Book free

200 صفحه.
 

saalek110

Well-Known Member
دستور count :

PHP:
SELECT COUNT(ProductID) AS NumberOfProducts FROM Products;


 

saalek110

Well-Known Member
PHP:
SELECT count(*)
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'tbl_ifo'

 

جدیدترین ارسال ها

بالا