بررسی اطلاعات فرم قبل از ارسال

tarhebartar

Member
توضيح : اين کد، ورودی های اجزای فرم را بررسی می کند و تا کاربر فرم را بصورت صحيح پر نکند، اطلاعات فرم ارسال نخواهد شد.

HTML:
<html>
<body>
<script language="JavaScript">
function chkuname()
{
 uname=new String();
 uname=document.regis.uname.value
 if ( uname.length == 0 )
 {
 alert ("Enter a User Name");
 }
 else
 {
 chkupass()
 }
}
 
function chkupass()
{
 upass=new String();
 upass=document.regis.upass.value
 if (upass.length < 5)
 {
 alert ("Password Must be atleast 6 Chars");
 }
 else
 {
 chkname()
 }
}
function chkname()
{
 var ch=0;
 name=new String();
 name=document.regis.name.value;
 
 if (name.length==0)
 alert ("Enter your Name")
 else
 {
 u=0;
 for (i=0;i<name.length;i++)
 {
  if ((name.charCodeAt(i) >= 64 && name.charCodeAt(i) <= 90)||(name.charCodeAt(i) >= 97 && name.charCodeAt(i) <= 122)||(name.charCodeAt(i)==46)||(name.charCodeAt(i)==32))
  {
  }
  else
  {
  u=u+1;
  }
 }
 if (u>0)
 {
  alert ("Invalid Name");
 }
 else
 {
  chkdob()
 }
 } 
}
function chkdob()
{
 dob=new String();
 
 dob=document.regis.dob.value
 if (dob.length!=10)
 alert ("Invalid Date")
 else
 {
 if (dob.charAt(2)!="/" && dob.charAt(5)!="/")
  alert ("Invalid Date Format")
 else
  tempstr=dob.split("/")
  dd=tempstr[0]
  mm=tempstr[1]
  yy=tempstr[2]
  if (dd>=1 && dd<=31 && mm>=1 && mm<=12 && yy>=1900 && yy<=2004 )
  {
  chkemail()
  }
  else
  alert ("Enter Valid date")
 }
}
function chkemail()
{
 mail=new String();
 mail=document.regis.email.value
 
 if (mail.length<1)
  alert("Please enter e-mail address.");
 else
 {
  at_pos=mail.indexOf("@")
  dot_pos=mail.indexOf(".")
  if(at_pos<1 || dot_pos<1)
  alert("Missing '@' and '.' in email address.")
  
 else
 {
  u=0;
  p=0;
  for(var i=0;i<mail.length;i++)
  {
  if ((mail.charCodeAt(i) >= 64 && mail.charCodeAt(i) <= 90)||(mail.charCodeAt(i) >= 97 && mail.charCodeAt(i) <= 122)||(mail.charCodeAt(i) >= 48 && mail.charCodeAt(i) <= 57)||(mail.charCodeAt(i)==95)||(mail.charCodeAt(i)==46))
 {
 if(mail.charAt(i)=="@")
  p=p+1
 }
 else
 {
 u=u+1
 }
  }
  if (p>1)
  alert ("Email must have only one '@'")
  if (u>0)
 alert ("Special Characters are not allowed")
 }
 } 
}
</script>
<form name="regis">
 User Name : <input type="text" name="uname" size="20">
 <br>
 Password : <input type="password" name="upass" size="20">
 <br>
 Name : <input type="text" name="name" size="20">
 <br>
 DOB (DD/MM/YYYY): <input type="text" name="dob" size="8">
 <br>
 Email : <input type="text" name="email" size="20">
 <br>
 <input type="button" value="Submit" onclick="chkuname()" name="sub">
</form>
</body>
</html>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا