بررسی اطلاعات فرم قبل از ارسال

شروع موضوع توسط tarhebartar ‏11 مارس 2008 در انجمن برنامه نویسی سمت کاربر (Client Side)

 1. tarhebartar

  tarhebartar Member

  ارسال‌ها:
  505
  تشکر شده:
  260
  امتیاز دستاورد:
  16
  توضيح : اين کد، ورودی های اجزای فرم را بررسی می کند و تا کاربر فرم را بصورت صحيح پر نکند، اطلاعات فرم ارسال نخواهد شد.

  HTML:

  <html>
  <body>
  <script language="JavaScript">
  function chkuname()
  {
   uname=new String();
   uname=document.regis.uname.value
   if ( uname.length == 0 )
   {
    alert ("Enter a User Name");
   }
   else
   {
    chkupass()
   }
  }
   
  function chkupass()
  {
   upass=new String();
   upass=document.regis.upass.value
   if (upass.length < 5)
  {
   alert ("Password Must be atleast 6 Chars");
  }
  else
  {
   chkname()
  }
  }
  function chkname()
  {
  var ch=0;
  name=new String();
  name=document.regis.name.value;

  if (name.length==0)
   alert ("Enter your Name")
  else
  {
   u=0;
   for (i=0;i<name.length;i++)
   {
    if ((name.charCodeAt(i) >= 64 && name.charCodeAt(i) <= 90)||(name.charCodeAt(i) >= 97 && name.charCodeAt(i) <= 122)||(name.charCodeAt(i)==46)||(name.charCodeAt(i)==32))
    {
    }
    else
    {
     u=u+1;
     }
    }
    if (u>0)
    {
     alert ("Invalid Name");
    }
    else
    {
     chkdob()
    }
   }
  }
  function chkdob()
  {
   dob=new String();
   
   dob=document.regis.dob.value
   if (dob.length!=10)
    alert ("Invalid Date")
   else
   {
    if (dob.charAt(2)!="/" && dob.charAt(5)!="/")
    alert ("Invalid Date Format")
   else
    tempstr=dob.split("/")
    dd=tempstr[0]
    mm=tempstr[1]
    yy=tempstr[2]
    if (dd>=1 && dd<=31 && mm>=1 && mm<=12 && yy>=1900 && yy<=2004 )
    {
     chkemail()
    }
    else
     alert ("Enter Valid date")
   }
  }
  function chkemail()
  {
  mail=new String();
   mail=document.regis.email.value
   
   if (mail.length<1)
    alert("Please enter e-mail address.");
  else
   {
    at_pos=mail.indexOf("@")
    dot_pos=mail.indexOf(".")
    if(at_pos<1 || dot_pos<1)
    alert("Missing '@' and '.' in email address.")
   
  else
   {
    u=0;
    p=0;
    for(var i=0;i<mail.length;i++)
    {
     if ((mail.charCodeAt(i) >= 64 && mail.charCodeAt(i) <= 90)||(mail.charCodeAt(i) >= 97 && mail.charCodeAt(i) <= 122)||(mail.charCodeAt(i) >= 48 && mail.charCodeAt(i) <= 57)||(mail.charCodeAt(i)==95)||(mail.charCodeAt(i)==46))
  {
   if(mail.charAt(i)=="@")
    p=p+1
  }
  else
  {
   u=u+1
  }
    }
    if (p>1)
     alert ("Email must have only one '@'")
    if (u>0)
   alert ("Special Characters are not allowed")
   }
  }
  }
  </script>
  <form name="regis">
   User Name : <input type="text" name="uname" size="20">
   <br>
   Password : <input type="password" name="upass" size="20">
   <br>
   Name : <input type="text" name="name" size="20">
   <br>
   DOB (DD/MM/YYYY): <input type="text" name="dob" size="8">
   <br>
   Email : <input type="text" name="email" size="20">
   <br>
   <input type="button" value="Submit" onclick="chkuname()" name="sub">
  </form>
  </body>
  </html>
   
   
  نوشته شده توسط tarhebartar در ‏11 مارس 2008
  DarkError از این پست تشکر کرده است.

به اشتراک بگذارید