اگر دندان شکسته را ترمیم نکنیم چه می شود؟

sara_kvz

Member
در مواقعی که شکستگی دندان بسیار ناچیز و کوچک باشد که تنها از طریق عکس‌برداری مشخص شود، خطری بیمار را تهدید نخواهد کرد و احتمال بروز عفونت کم است. اما اگر شکستگی دندان واضح بوده و درمانی برای ترمیم دندان شکسته صورت نگیرد، احتمال آسیب به ریشه نیز وجود داشته و روند پوسیدگی دندان سرعت می‌گیرد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا