اکانت بدون پيش پرداخت و بصورت نامحدود اينترنت (فوری!)

www.iranwebshop.com

Active Member
به کمک سيستم جديد شبکه هوشمند شرکت مخابرات استان تهران، کاربران اينترنت شهر تهران از اين پس ميتوانند با استفاده از يکی از دو روش زير بدون پيش پرداخت و بصورت نامحدود به اينترنت متصل گردند و هزينه آن را دو ماه بعد از طريق قبض تلفن خود (ساعتی 300 تومان) پرداخت نمايند.

http://www.net2university.com/baztab/
 

جدیدترین ارسال ها

بالا