ارائه شماره پیگیری بعد از تکمیل فرم ساخت کد رهگیری

alex4578

New Member
سلام اساتید محترم کد میخوام بعد از ثبت نام کد رهگیری بده و کسی که کد رهگیری میگیره بتونه سرچ کنه
ورد پرس انواع افزونه امتحان کردم نشد


if ( defined( 'JETPACK__VERSION' ) ) {
require ACCELERATE_INCLUDES_DIR . '/jetpack.php';
}
function genTicketString() {
return substr(md5(uniqid(mt_rand(), true)), 0, 8);
}
add_shortcode('quoteticket', 'genTicketString');
function Genterator(){
$Code_Number = rand(0,14);
if(@mysql_query("Select Count(*) from `Tbl_name` where `Cnumber`= '$Code_Number' ") <=1){
Genterator();
}else return $Code_Number;
}
echo Genterator();

functions.php​

دو تا کد هست در قسمت
 
از تابع rand() برای ارائه کد رهگیری بصورت حروف و عدد استفاده کنید
همون کد که این تابع میده در دیتابیس ذخیره کنید
یک ستون هم بذارید که وقتی کاربر براش کد رهگیری ثبت میشه عدد 1 اونجا برای نشانه گذاری ذخیره کنه
و از این نشانه گذاری برای بررسی کد رهگیری استفاده کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا