آرایه های پویا در سی پلاس

oranoos_mta

New Member
آرایه های پویا

سلام این برنامه من آرایه پویای دو بعدی است ولی یه مشکلی داره برنامه من تا عدد 5 خوب کار می کند ولی از 6 به بعد اشتباه میشه مشکل برنامم چیه لطفا کمکم کنید

HTML:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
void main()
{
int ** a ;
int n;
cout<<"enter n : ";
cin >> n ;
a = new int* [ n ] ;
register int i , j ;
cout<<"\nenter spars matrix... :\n";
for ( i = 1 ; i <= n ; i ++ )
{
 a [ i ] = new int [ i ] ;
 for ( j = 1 ; j <= n ; j ++ )
		{
			cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"] : ";
			cin>>a[i][j];
		}
 cout<<endl;
}
for( i=1 ; i<=n ; i++){
		for( j=1; j<=n ; j++)
		cout<<a[i][j]<<" ";
		cout<<endl;
		}
for ( i = 1 ; i <=n ; i ++ )
	 delete a [ i ] ;
	delete a ;
}
 

saalek110

Well-Known Member
با وی سی 6 من برنامه زیر را تست کردم. مشکلی که ذکر کردید را نداشت.

کد:
// a2.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream.h"

int main(int argc, char* argv[])
{

	int ** a = NULL;
int n;
cout<<"enter n : ";
cin >> n ;
a = new int* [ n ] ;
 int i , j ;
cout<<"\nenter spars matrix... :\n";
for ( i = 0 ; i < n ; i ++ )
 a [ i ] = new int [ n ] ;

for ( i = 0 ; i < n ; i ++ )
 for ( j = 0 ; j < n ; j ++ )
		{
			//cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"] : ";
			//cin>>a[i][j];
	      a[i][j]=i*1000+j;
		}
 cout<<endl;

for( i=0 ; i<n ; i++){
		for( j=0; j<n ; j++)
		cout<<a[i][j]<<" ";
		cout<<endl;
		}
for ( i = 0 ; i <n ; i ++ )
	 delete a [ i ] ;
	delete a ;


	return 0;
}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا