Recent content by tabarra

  1. T

    عید غدیر

    با سلام تغییرات خوبی در طرح داده اید ! اما به جا بود اسمی هم از صاحب اصلی طرح ( آستان قدس رضوی) می بردید ! یا علی
بالا