فعالیت های اخیر SU-57

هیچ اطلاعاتی در باره آخرین فعالیت SU-57 در دسترس نیست.