فعالیت های اخیر Mossadegh

هیچ اطلاعاتی در باره آخرین فعالیت Mossadegh در دسترس نیست.