فعالیت های اخیر Last Samurai

هیچ اطلاعاتی در باره آخرین فعالیت Last Samurai در دسترس نیست.