فعالیت های اخیر Goroopid

هیچ اطلاعاتی در باره آخرین فعالیت Goroopid در دسترس نیست.