فعالیت های اخیر مهدی روحانی

هیچ اطلاعاتی در باره آخرین فعالیت مهدی روحانی در دسترس نیست.