کسی همچین برنامه ای سراغ نداره؟

شروع موضوع توسط Setak ‏7 ژانویه 2006 در انجمن برنامه‌نویسی C و هم خانواده‌هایش

 1. Setak

  Setak Member

  ارسال‌ها:
  36
  تشکر شده:
  5
  امتیاز دستاورد:
  6
  بسمه تعالی
  سلام

  کسی میتونه در مورد این برنامه کمکی کند؟

  برنامه ای ینویسید کهadd,delete,search,edit, را به عنوان منوهای یک دفترچه تلفن داشته باشد که اگرحرف A را واردکردیم add,واگرحرفd را وارد کردیم deleteوالی اخر.

  موفق باشید
   
  نوشته شده توسط Setak در ‏7 ژانویه 2006
 2. niknam_tir

  niknam_tir New Member

  ارسال‌ها:
  5
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  1
  کد (Text):


  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.H>
  //*********************************************
  struct student
  {
      unsigned long int stdno;
      char name[16];
      char family[31];
      unsigned long int sn;
      char dob [9];
      int startyear;
      char major[40];
  };
  //*********************************************
  struct classroom
  {
      struct student students[100];
      int num;
  }myclass;
  //*********************************************
  char menu(int c);
  void enter(struct classroom &std);
  void printlist(struct classroom &std);
  void sorta(struct classroom &std);
  void sortd(struct classroom &std);
  void display(struct classroom std,char ch);
  int linearsearch(struct classroom std,char esm[]);
  int binarysearch(struct classroom std,char esm[]);
  void edit(struct classroom  &std);
  void del(struct classroom &std);
  //*********************************************
  void main()
  {
      myclass.num=0;
      char ch,esm;
      while(1)
      {
          ch=menu(myclass.num) ;
          switch(ch)
          {
              case 'E' :
              case 'e' :
                  enter(myclass);
                  break ;
              case 'b' :
              case 'B' :
                  display(myclass,'b');
                  break ;
              case 'L' :
              case 'l' :
                  display(myclass,'l');
                  break ;
              case 'A' :
              case 'a' :
                  sorta(myclass);
                  break ;
              case 'D' :
              case 'd' :
                  sortd(myclass);
                  break ;
              case 'P' :
              case 'p' :
                  printlist(myclass);
                  break ;
              case 'I':
              case 'i':
                  edit(myclass);
                  break;
              case'T':
              case't':
                  del(myclass);
                  break;
              case 'x' :
              case 'X' :
              case 27 :
                  exit(0) ;
                  break ;
              default :
                  putch(7);
          }
      }
  }
  //*********************************************
  char menu(int c)
  {
      char ch ;
      clrscr();
      cout << " Number of Entered Names : " << c ;
      cout << "\n ==================================" ;
      cout << "\n Enter information of student " ;
      cout << "\n sort Ascending" ;
      cout << "\n sort Descending " ;
      cout << "\n Print list" ;
      cout << "\n eXit" ;
      cout << "\n Linearsearch";
      cout << "\n Binarysearch";
      cout << "\n edIt ";
      cout << "\n deleTe ";
      gotoxy(2,3) ;
      ch=getch();
      clrscr();
      return ch ;
  }
  //*********************************************
  void enter(struct classroom &std)
  {
      if(std.num>=100)
      {
      char temp[100];
      cout<<"\n your number is high.";
      return ;
      }
      cout<<"\n      name: nasim";
      cout<<"\n    family: momenzade";
      cout<<"\n    std no: 12";
      cout<<"\n  zip code: 45";
          gotoxy(13,2);
      gets(std.students[std.num].name);
      gotoxy(13,3);
      gets(std.students[std.num].family);
      gotoxy(13,4);
      cin>>std.students[std.num].stdno;
      gotoxy(13,5);
      cin>>std.students[std.num].sn;
      std.num++;
  }
  //*********************************************
  void printlist(struct classroom &std)
  {
      cout << " Row     student " ;
      cout << "\n ===   ================================== " ;
      for(int i=0;i<std.num;i++)
      {
          printf("\n %3d  %s  %s ",i+1 ,std.students[i].name,std.students[i].family);
          printf("\t student number: %ld ",std.students[i].stdno);
          printf("\t zip code: %ld ",std.students[i].sn);
       }
      cout << "\n\n  Press any key to go back ." ;
      getch() ;
  }
  //*********************************************
  void display(struct classroom std,char ch)
  {
      int i;
      char esm[30];
      cout << "\n  Enter a Name for search: " ;
      gets(esm);
      if(ch=='l')
           i=linearsearch(std,esm);
      if(ch=='b')
           i=binarysearch(std,esm);
      if(i==-1)
          cout<<"not found" ;
      else
          cout<<"\n found in {"<<i<<"}block.";
      getch();
  }
  //*********************************************
  int linearsearch(struct classroom std,char esm[])
  {
        for(int i=0;i<std.num;i++)
      if(!strcmp(std.students[i].name,esm))
      return i;
        return -1;
  }
  //*********************************************
  int binarysearch(struct classroom std,char esm[])
  {
      sorta(std);
      //sortd(std);
      int mid,low=0,high=std.num-1;
           while(low<=high)
           {
              mid=(low+high)/2;
              if(strcmp(esm,std.students[mid].name)<0)
                   high=mid-1;
              else if(strcmp(esm,std.students[mid].name)>0)
                  low=mid+1;
              else
                  return mid;
           }
      return -1;
  }
  //*********************************************
  void sorta(struct classroom &std)
  {
      struct student temp;
      for(int i=0 ;i<(std.num-1);i++)
         for(int j=i+1 ; j<(std.num);j++)
          if(strcmpi(std.students[i].family,std.students[j].family)>0)
          {
              temp=std.students[i];
              std.students[i]=std.students[j];
              std.students[j]=temp;
          }
  }
  //*********************************************
  void sortd(struct classroom &std)
  {
      struct student temp;
      for(int i=0 ;i<(std.num-1);i++)
         for(int j=i+1; j<(std.num);j++)
          if(strcmpi(std.students[i].family,std.students[j].family)<0)
          {
              temp=std.students[i];
              std.students[i]=std.students[j];
              std.students[j]=temp;
          }
  }
  //*********************************************
  void edit(struct classroom &std)
  {
      int i;
      long int x,y;
      char esm[100],esm2[100];
      cout<<"\n enter a name for edit:";
      gets(esm);
      i=linearsearch(std,esm);
      if(i>=0)
      {
          cout<<"\n row="<<i+1;
          cout<<"\n enter a new name:";
          gets(esm2);
          strcpy(std.students[i].name,esm2);
          cout<<"\n enter a new family:";
          gets(esm2);
          strcpy(std.students[i].family,esm2);
          cout<<"\n enter a student number:";
          cin>>x;
          std.students[i],std.num=x;
          cout<<"\n enter a zip code:";
          cin>>y;
          std.students[i].sn=y;
          }
      else
          cout<<"\n not found." ;
      getch();
  }
  //*********************************************
  void del(struct classroom &std)
  {
      int i;
      char esm[100];
      cout<<"\n enter a name for delete:";
      gets(esm);
      i=linearsearch(std,esm);
      if(i>=0)
      {
          for(int j=i;j<std.num;j++)
              std.students[j]=std.students[j+1];
          std.num--;
      cout<<"\b";
      }
      else
          cout<<"\n not found.";
      getch();
  }

   
   
  نوشته شده توسط niknam_tir در ‏8 اکتبر 2006

به اشتراک بگذارید