ببینید کجاش اشتباهه ...

شروع موضوع توسط Ali.Kheradmand ‏9 دسامبر 2005 در انجمن منطق و الگوریتم برنامه‌نویسی

 1. Ali.Kheradmand

  Ali.Kheradmand Member

  ارسال‌ها:
  283
  تشکر شده:
  23
  امتیاز دستاورد:
  16
  سلام من این برنامه رو برای پیدا کردن عدد اول در یک محدوده که کاربر مشخص می کنه نوشتم . اما کار نمی کنه
  می خوام ببینم اشکال در کجاست.
  PHP:
  unit Unit1;

  interface

  uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls;

  type
    TForm1 = class(TForm)
      Label1: TLabel;
      Edit1: TEdit;
      Label2: TLabel;
      Edit2: TEdit;
      ListBox1: TListBox;
      Label3: TLabel;
      Button1: TButton;
      Button2: TButton;
      procedure Button1Click(Sender: TObject);
      procedure Button2Click(Sender: TObject);
    private
      { Private declarations }
    public
      { Public declarations }
    end;

  var
    Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  a,b,c,d,i : integer ;
  begin
  d:=0;
  a := StrToInt(edit1.Text);
  b := StrToInt(edit2.Text);
  for i:=a+1 to b-1 do
   begin
    for c:=1 to b do
     begin
        if (i mod c)=0 then d:=d+1;
     end;
    if d=2 then
        begin
         listbox1.Items.Add(inttostr(i));
        end;
   end;

  end;  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  Close;
  end;

  end.
   
  نوشته شده توسط Ali.Kheradmand در ‏9 دسامبر 2005

به اشتراک بگذارید