PDA

مشاهده نسخه کامل : [سوال] محاسبه مقدار سینوس و کسینوس زاویهmahdigh
یکشنبه 02 مرداد 1390, 17:27
با تشکر لطف کنید روشی برای محاسبه ی مقدار سینوس و کسینوس زاویه بدون استفاده از پلاگین رو بگید. البته خودم مقداری فکر کردم که بتونم با استفاده از دنباله ها و حلقه ها این کار رو کنم ولی ...
لطفا کمک کنید.

the_king
دوشنبه 03 مرداد 1390, 00:40
با تشکر لطف کنید روشی برای محاسبه ی مقدار سینوس و کسینوس زاویه بدون استفاده از پلاگین رو بگید. البته خودم مقداری فکر کردم که بتونم با استفاده از دنباله ها و حلقه ها این کار رو کنم ولی ...
لطفا کمک کنید.

نمیشه، امکان نداره :green:
محاسبه کردن Sin مقدار متغیر x تا 12 رقم بعد از اعشار بر حسب رادیان، نتیجه در متغیر d خواهد بود :


x = 0.5
dblpi = 6.28318530717959
If (x > dblpi) Then
x = x - INT(x / dblpi) * dblpi
Else
If (x < -dblpi) Then
x = x + INT(-x / dblpi) * dblpi
End
End
a = 1
b = x
c = 1
j = 1
d = 0
For i = 0 To 80
d = d + (a / c) * b
a = -a
b = b * x * x
j = j + 2
c = c * (j - 1) * j
Next i
s$ = 'Sin(' + CHAR(x) + ') = ' + CHAR(d)
Message("s$","")


یادتون باشه که اگر می خواهید با درجه کار کنید، برای تبدیل درجه y به رادیان x از فرمول زیر استفاده کنید :


y = 45
x = (y / 180) * 3.14159265358979


حالا می توانید Sin رو محاسبه کنید، محاسبه کردن Cos از روی Sin هم که خیلی ساده است، اگر
می خواهید (Cos(x را حساب کنید، اول کد زیر رو اجرا کنید تا مقدار x تغییر کنه و بعد همان کد محاسبه کردن (Sin(x
را اجرا کنید :


x = 1.5707963267949 - x

آنچه بدست می آید مقدار Cos همان x اولیه است.